+48 500650907
by Made in Media

Regulamin zakupów na platformie

REGULAMIN ZAKUPÓW ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz prawa i obowiązki Klienta dokonującego zakupu Produktów w ramach Platformy  dostępnej za pośrednictwem sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: dropapp.pl, a także na podstronach i subdomenach związane z oferowaniem i z korzystaniem z Usługi.
 2. Utrzymującym, zarządzającym i świadczącym Usługi w ramach Platformy jest Made in Media Ewa Witkowska, ul. A. Struga 78, lok. A101/A110, 90-557 Łódź, NIP 726531707, dalej zwana Usługodawcą.
 3. Przed skorzystaniem z Platformy należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu Świadczenia Usług na Platformie.

II. DEFINICJE

 1. Pojęcie niezdefiniowane, pisane z wielkiej litery mają znaczenie jakie nadano w Regulaminie Świadczenia Usług.
 2. Konsument – osoba fizyczna, która korzysta z Platformy lub posiadająca Konto Użytkownika lub kupująca za jego pośrednictwem Produkty, w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient – Użytkownik, także Konsument dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy.
 4. Zamówienie – zobowiązanie Klienta do nabycia wybranych przez Klienta Towarów lub Usług odpłatnych z obowiązkiem zapłaty ceny.
 5. Produkty, których zakupu można dokonać w ramach Platformy to:
  • Treści – produkty cyfrowe (ebooki, audiobooki, podcasty, webinary, etc.) oferowane Użytkownikowi w ramach Usługi treści w formie utworów pisemnych, wizualnych, audio, audiowizualnych, oprogramowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) i podlegające ochronie zgodnie z przepisami wskazanej ustawy oraz innych przepisów prawa własności intelektualnej. Prawami do Treści dysponują Twórcy oraz inne wskazane w samej Treści podmioty. W stosunku do Oprogramowania Twórca każdorazowo informuje o wymaganiach technicznych zapewniających prawidłowe działanie;
  • Pakiety– odpłatne zestawy składające się z kilku produktów dostępnych w ofercie Platformy do nabycia na warunkach korzystniejszych aniżeli w przypadku zakupu każdego produktu oddzielnie.
  • Produkty fizyczny – odpłatne treści, mające fizyczną postać w szczególności: książki, płyty CD, gry planszowe, gry karciane.
 6. RODO¬ – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

III. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rozpoczęciem świadczenia Usług jest rejestracja na Platformie, która jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu, Regulaminu Świadczenia Usług na Platformie oraz zawarciem przez Użytkownika z Usługodawcą Umowy na zasadach określonych we wskazanych Regulaminach.
 2. Prowadzenie Konta na Platformie stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną. Wszelkie szczegóły dostępne są w Regulaminie Świadczenia Usług na Platformie.
 3. Dla dokonywania zakupów za pośrednictwem Platformy Klient zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu Świadczenia Usług na Platformie.

IV. REJESTRACJA

 1. Dokonanie zakupów Produktów za pośrednictwem Platformy oraz wszystkich jej funkcjonalności możliwy jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji.
 2. Rejestracja jest dobrowolna.
 3. Szczegółowe zasady Rejestracji Konta zawiera Regulamin Świadczenia Usług na Platformie.

V. DOKONYWANIE ZAKUPÓW

Informacje podstawowe

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Platformy przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Klient dokonuje wyboru z asortymentu dostępnego na Platformie.
 3. Treści oferowane na Platformie zawierają opis określający wymagania techniczne, format pliku oraz oprogramowanie konieczne do prawidłowego korzystania z Treści.
 4. Niejednokrotnie korzystnie z zakupionych Treści może wiązać się z koniecznością zainstalowania dodatkowego oprogramowania oferowanego przez inne podmioty. Oprogramowanie służące do odtworzenia Treści nie stanowi przedmiotu sprzedaży na Platformie, chyba że co innego wynika z informacji zamieszczonych w opisie Treści na Platformie.
 5. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na Platformie składa zamówienie przy użyciu funkcjonalności Platformy, wskazując:
  1. zamawiane Produkty oraz ich ilość;
  2. adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony;
  3. dane niezbędne do wystawienia faktury;
  4. sposób dostawy;
  5. sposób płatności.
 6. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Platformy oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem Zamówienia i obowiązku zapłaty.
 7. Po złożeniu Zamówienia Platforma przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Platformy o zawarciu umowy sprzedaży Produktów.
 9. Przedmiot zamówienia jest dostarczany do Klienta na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 10. W przypadku braku dostępności zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Platforma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 11. Platforma dokona także niezwłocznie zwrotu Klientowi dokonanej płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki był wybrany przy zamówieniu.
 12. Zamówienia, które nie zostały opłacone są anulowane po okresie 30 dni.
 13. Faktury VAT wysyłane są w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazanych w Zamówieniu.

Ceny:

 1. Ceny zamieszczone przy produkcie:
 • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w chwili składania zamówienia przez Klienta na Platformie.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 3. Platforma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 5. Koszty dostawy są podawane do wiadomości Klienta przed końcowym zatwierdzeniem Zmówienia stosownie do wybranej formy dostawy.
 6. Platforma nie przewiduje możliwości dostawy Produktów fizycznych poza terytorium Polski.
 7. Na stronie internetowej Platformy znajduje się wykaz kosztów dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej.

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia:

 1. Klient może dokonać zapłaty:
 • kartą płatniczą i e-przelewami w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Platformę. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Platformę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności po zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia. Zapłata Opłat za Treści jest możliwa wyłącznie kartą płatniczą, e-przelewem lub przelewem tradycyjnym.
 • gotówką za pobraniem w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej – nie dotyczy Treści.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia na stronie Platformy;
 • przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wpłynięciu środków pieniężnych w odpowiedniej wysokości na rachunek bankowy Platformy.
 1. Wybrany sposób płatności obejmuje zawsze całe Zamówienie.

Czas realizacji zamówień

 1. Platforma może zamieścić na stronie internetowej przedstawiającej dany Produkt informację o liczbie dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia (czas realizacji zamówienia).
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 to przybliżony czas liczony od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich Zamówionych produktów.
 3. Jeżeli na stronie internetowej brak jest informacji o czasie realizacji zamówienia dla poszczególnego Produktu, czas ten wynosi 5 dni roboczych.
 4. Zamówienia Treści realizowane są niezwłocznie po odnotowaniu płatności, chyba że Klient nie wyraził zgody na wcześniejsze rozpoczęcie świadczenia usług.
 5. W przypadku zamówień zawierających różne Produkty w pierwszej kolejności realizowana jest część Zamówienia dotycząca Treści. Pozostała część Zamówienia dostarczana zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku organizacji przedsprzedaży czas realizacji Zamówienia biegnie od daty dostępności wszystkich Produktów objętych Zamówieniem.

VII. LICENCJA NA TREŚCI

 1. Szczegółowe zapisy dotyczące dostępu do zakupionych Treści oraz sposobu i czasu ich udostępnienia zawiera Regulamin Świadczenia Usług na Platformie.

VIII. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, umożliwiające prawidłowy dostęp do Platformy:
   1. w przypadku wszystkich urządzeń: połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 4 Mb/s,
   2. w przypadku komputerów PC: posiadanie procesora spełniającego wymagania Pentium i3, pamięć operacyjna 2 GB RAM, wyposażony w kartę graficzną oraz głośniki (brak głośników skutkuje brakiem możliwości odtworzenia dźwięku).; włączenie obsługi plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej;
   3. korzystanie z przeglądarki internetowej  Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera w wersjach dostępnych w dniu uruchomienia Platformy (12.09.2016 r.);
  2. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania Usługi Użytkownikom nie spełniającym wymogów technicznych określonych w ust. 1.
  1. Użytkownik każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania ze szczegółowym zakresem funkcjonalności, rodzajem i charakterem Treści oraz wymaganiami Technicznymi dla poszczególnych Treści.
  2. Dokonanie przez Użytkownika Opłaty za Treści równoznaczne jest z akceptacją sposobu realizacji funkcjonalności oraz wymagań technicznych.

VIII. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, umożliwiające prawidłowy dostęp do Treści zamieszczonych na Platformie obejmują:
  • w przypadku wszystkich urządzeń: połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 4 Mb/s,
  • w przypadku komputerów PC: posiadanie procesora spełniającego wymagania Pentium i3, pamięć operacyjna 2 GB RAM, wyposażony w kartę graficzną oraz głośniki (brak głośników skutkuje brakiem możliwości odtworzenia dźwięku).; włączenie obsługi plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej;
  • korzystanie z przeglądarki internetowej  Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera w wersjach dostępnych w dniu uruchomienia Platformy (12.09.2016 r.);
 2. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania Usługi Użytkownikom nie spełniającym wymogów technicznych określonych w ust. 1.
 3. Użytkownik każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania ze szczegółowym zakresem funkcjonalności, rodzajem i charakterem Treści oraz wymaganiami Technicznymi dla poszczególnych Treści. Dokonanie przez Użytkownika Opłaty równoznaczne jest z akceptacją sposobu realizacji funkcjonalności oraz wymagań technicznych. Twórca i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za oczekiwania Użytkownika w zakresie funkcjonalności nieopisanych przez Twórcę w opisie Treści.

IX. DOSTĘP DO TREŚCI I PŁATNOŚCI

 1. Zasady dostępu do treści płatnych reguluje Regulamin Świadczenia Usług na Platformie.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W wypadku Zarejestrowanych Użytkowników nie będących Konsumentami Platforma może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu Konta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail.
 2. W wypadku Zarejestrowanych Użytkowników będących Konsumentami Platforma może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć Konto lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Zarejestrowanych Użytkowników przed rozwiązaniem umowy.
 1. W wypadku Zarejestrowanych Użytkowników będących Konsumentami Platforma może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć Konto lub pozbawić go prawa do składania zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany korzysta z Platformy i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Platformy, w sposób uciążliwy dla innych osób, kopiuje Towary i Usługi Platformy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Platformy, podaje Platformie dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Platformy i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 9.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Platformę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres kontakt@dropapp.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Platformie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Platforma ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
 5. Konsument ma obowiązek zwrotu zakupionego Produktu.
 6. Platforma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnianie świadczenia, tj. uzyskanie dostępu do Treści, nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu elektronicznego przed terminem, o którym mowa w ust. 4 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy Klientom nie będącym Konsumentom nie przysługuje.

XI. DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma Ewa Witkowska Made in Media z siedzibą w Łodzi, ul. pod adresem ul. Andrzeja Struga 79, lok. A101, 95-557 Łódź NIP: 7262531707, REGON: 101022822.
  2. Administrator danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez nich, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
  3. Platforma podejmuje wszelkie działania, których celem jest zapewnienie organizacyjnych, technicznych środków zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych.
  1. Administrator przetwarza dane osobowe w związku z:
   • świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Użytkownika – realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
   • wysyłką zamówionych Produktów fizycznych
   • wysyłką Newslettera oraz prowadzeniem działań marketingowych – informowania o ofertach własnych oraz przekazywanie informacji nie mających cech ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej – na podstawie zgody
   • prowadzonymi statystykami oraz analizą rynku, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania informacji Towarach w Platformie.
  2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  3. Administrator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne (w zakresie danych identyfikacyjnych, danych teleadresowych, adres email), aczkolwiek wyłącznie ich podanie umożliwia założenie Konta Użytkownika i realizację zamówień. Podanie adresu e-mail warunkuje możliwość wysyłki Newslettera.
  5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail …………………….
  6. Odbiorcą danych są podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, banki, podmioty świadczące usługi w zakresie płatności online.
  7. Dane z przeglądarki internetowej (cookies) zawierające dane Użytkowników i osób dokonujących zakupu zbierane są przez Platformę automatycznie w celu profilowania. Dane są przetwarzane przez czas 14 dni. Instalacja odpowiedniej wtyczki uniemożliwi ich pobierania np. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  8. Dane osobowe są transferowane do państwa trzeciego w związku ze współpracą z Google LLC w oparciu zapis EU-USA Privacy Shield.

XII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Platforma odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową Usług oraz dostarczonych Towarów także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Usług oraz , w szczególności działania Konta należy zgłaszać na adres e-mail: reklamacje@dropapp.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację (w tym adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Platforma wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Platforma ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 5. Platforma będzie przetwarzała dane osobowe Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji.
 6. Platforma wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami sprzedaży i o świadczenie Usług w tym prowadzenia Konta na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do: zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Platformą, bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 8. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 9. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 10. Spór może być rozpatrywany przez sąd polubowny wyłącznie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i tylko, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 11. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca świadczy Usługę zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługodawca będzie miał prawo zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy jedynie w przypadku gdy zaistnieje ważna przyczyna , którą może być tylko i wyłącznie zmianę funkcjonalności Platformy mająca na celu:
  • ułatwienie Użytkownikom korzystania z Usługi;
  • wprowadzenie nowych funkcji do Usługi, które wymagają zmiany Regulaminu;
  • usunięcie funkcjonalności, których Usługodawca nie może utrzymać z powodów technicznych, wymagających zmiany Regulaminu; lub konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 1. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca jest zobowiązany przesłać wszystkim Użytkownikom, na podane przez nich adresy mailowe, treść nowego Regulaminu z zaznaczonymi zmianami. W przypadku nie podania adresu e-mail przez Użytkownika  informacje o zmianie Regulaminu udostępniane będą poprzez Platformę.
 2. Każdy Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu w jego nowym brzmieniu ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie powiadamiając o tym Usługodawcę. Brzmienie nowego Regulaminu zaczyna wiązać strony od daty wskazanej w nowym Regulaminie, w przypadku gdy po otrzymaniu treści nowego Regulaminu Użytkownik nie rozwiąże Umowy w czasie 30 kolejnych dni kalendarzowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), RODO oraz w stosunku do osób nie prowadzących działalności gospodarczej także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji umowy podlegają kognicji sądów polskich.
 5. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje dotyczące Usług, jak również dotyczące Regulaminu, prosimy kierować drogą mailową na adres: kontakt@dropapp.pl.
 6. Regulamin dostępny jest na stronie Platformy.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10.2019 r.