+48 500650907
by Made in Media

Regulamin platformy

REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PLATFORMĘ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy w ramach Platformy  dostępnej za pośrednictwem sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.dropapp.pl , a także na podstronach i subdomenach związane z oferowaniem i z korzystaniem z Usługi. Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
 2. Utrzymującym, zarządzającym i świadczącym Usługi w ramach Platformy jest Made in Media Ewa Witkowska, ul. A. Struga 78, lok. A101/A110, 90-557 Łódź, NIP 726531707, dalej zwana Usługodawcą.
 3. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

II. DEFINICJE

 1. Platforma  – platforma internetowa dostępna za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.dropapp.pl oraz subdomenach dostępna przy użyciu przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera w wersjach dostępnych w dniu uruchomienia Platformy (12.09.2016 r.);
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zarejestrowana na Platformie;
 3. Konto Użytkownika – spersonalizowana przestrzeń wyodrębniona w ramach Platformy dostępna dla Użytkownika zarejestrowanego po zalogowaniu z użyciem Hasła i Loginu za pośrednictwem której może on zarządzać dostępem do Treści bądź uzyskać dostęp do Treści w stosunku do których uiścił opłatę;
 4. Twórca – Użytkownik posiadający Konto, mający możliwość publikowania na Platformie własnych Treści, który z tytułu udostępniania Treści Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy może pobierać Opłatę;
 5. Login – nadawany przez Użytkownika ciąg znaków alfanumerycznych, który jest wykorzystywany przez niego w celu identyfikacji podczas korzystania z Usług;
 6. Hasło – nadawany przez Użytkownika ciąg znaków alfanumerycznych zapewniający Użytkownikowi wyłączność dostępu do Konta;
 7. Treści – oferowane Użytkownikowi w ramach Usługi treści w formie utworów pisemnych, wizualnych, audio, audiowizualnych, oprogramowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) i podlegające ochronie zgodnie z przepisami wskazanej ustawy oraz innych przepisów prawa własności intelektualnej. Prawami do Treści dysponują Twórcy oraz inne wskazane w samej Treści podmioty. W stosunku do Oprogramowania Twórca każdorazowo informuje o wymaganiach technicznych zapewniających prawidłowe działanie;
 8. Licencja – wiązka uprawnień przysługująca Użytkownikowi w stosunku do Treści upoważaniająca Użytkownika do używania Treści na zasadach i warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie po zapłacie Opłaty licencyjnej lub na warunkach szczegółowo opisanych przy Treści zamieszczonej na Platformie lub innym dokumencie dostarczonym przez Twórcę;
 9. Świadczenie Usług drogą elektroniczną – sposób wykonania Usługi, który następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, w ramach transmisji danych za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 10. Usługa – czynności Usługodawcy polegające na pośredniczeniu w oferowaniu dostępu do Treści w sposób nieodpłatny dla Użytkowników, drogą elektroniczną, na żądanie Użytkownika, przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, w ramach transmisji danych za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne na warunkach szczegółowo opisanych w Regulaminie;
 11. Opłata – opłata licencyjna w wysokości ustalonej przez Twórcę, zawierająca podatek VAT, płatna przez Użytkownika lub podmiot trzeci na rzec Twórcy bezpośrednio, a także za pośrednictwem innych podmiotów, po zapłacie której Użytkownik uzyska Licencję do Treści.

III. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy Usługę zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Rozpoczęciem świadczenia Usług jest rejestracja na Platformie, która jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu oraz zawarciem przez Użytkownika z Usługodawcą Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Usługodawca będzie miała prawo zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy jedynie w przypadku gdy zaistnieje ważna przyczyna , którą może być tylko i wyłącznie:
  1. zmiana funkcjonalności Serwisu mająca na celu:
   • ułatwienie Użytkownikom korzystania z Usługi;
   • wprowadzenie nowych funkcji do Usługi, które wymagają zmiany Regulaminu;
   • usunięcie funkcjonalności, których Usługodawca nie może utrzymać z powodów technicznych, wymagających zmiany Regulaminu;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca jest zobowiązany przesłać wszystkim Użytkownikom, na podane przez nich adresy mailowe, treść nowego Regulaminu z zaznaczonymi zmianami. W przypadku nie podania adresu e-mail przez Użytkownika  informacje o zmianie Regulaminu udostępniane będą poprzez Platformę.
 7. Każdy Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu w jego nowym brzmieniu ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie powiadamiając o tym Usługodawcę. Brzmienie nowego Regulaminu zaczyna wiązać strony od daty wskazanej w nowym Regulaminie, w przypadku gdy po otrzymaniu treści nowego Regulaminu Użytkownik nie rozwiąże Umowy w czasie 30 kolejnych dni kalendarzowych.

IV. REJESTRACJA

 1. Pełny dostęp do Treści udostępnionych na Platformie oraz wszystkich jej funkcjonalności możliwy jest wyłącznie po dokonaniu rejestracji.
 2. Rejestracja jest dobrowolna.
 3. Użytkownik przy wypełnieniu formularza rejestracyjnego nadaje swój Login oraz Hasło bądź korzysta z uprzednio nadanych przez uprawniony przez Usługodawcę podmiot trzeci, konieczne do logowania na Konto. Celem zarejestrowania Użytkownik musi podać następujące dane:
  1. nazwę lub firmę, adres do doręczeń, adres e-mail, kontaktowy numer telefonu – osoby prawne, osoby fizyczne prowadząc działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
  2. imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, państwo, – osoby fizyczne będące konsumentami.
 4. Warunkiem dokonania rejestracji jest prawidłowe podanie danych w formularzu o którym mowa w ust. 3. Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych jest równoznaczne z brakiem możliwości założenia Konta i korzystania z Platformy.
 5. Użytkownik zobowiązany jest podać dane prawdziwe oraz własne. Posłużenie się danymi osobowymi innych osób grozi odpowiedzialnością karną.
 6. W przypadku problemów z rejestracją na Platformie zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail admin@dropapp.pl
 7. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed dokonaniem Rejestracji. Przy dokonywaniu rejestracji Użytkownik oświadcza iż zapoznał się z treścią Regulaminu, a także że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę.

V. OBOWIĄZKI I PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. W ramach Usługi Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Oznacza to, że nie nabywa on praw do kopiowania w całości lub części, wprowadzania zmian i modyfikacji Treści, w zależności od uzyskanych uprawnień licencyjnych może uzyskać, po dokonaniu opłaty licencyjnej ustalonej w cenniku Twórcy (nie Usługodawcy), prawo do przesyłania i publicznego odtwarzania w tym udostępniania Treści jak i prezentowania lub wykorzystywania oglądanych Treści w celach komercyjnych.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginu i Hasła do Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Użytkownika Loginu i Hasła do Konta.
 3. Użytkownik w ramach Platformy może:
  1. korzystać z Treści zamieszczonych na Platformie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem;
  2. korzystać z udostępnionych przez Usługodawcę dodatkowych funkcjonalności Platformy.
 4. Użytkownik w ramach Platformy nie może:
  1. przełamywać lub omijać wszelkich zabezpieczeń służących ochronie praw przysługujących Usługodawcy lub Użytkownikom;
  2. dokonywania tłumaczeń, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji Treści lub ich części. Modyfikacje lub inne wymienione wyżej zmiany stanowią naruszenie prawa autorskiego i Regulaminu,
  3. wypożyczania, dzierżawienia, najmu, przekazywania lub przenoszenia praw przyznanych Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy oraz innych praw związanych z Treściami innym osobom jak i podmiotom trzecim,
  4. odtwarzania, deasemblacji, dekompilacji lub jakiekolwiek innego zwielokrotniania kodu lub tłumaczenie jego formy w zakresie przekraczającym zezwolenie wynikające z odpowiednich przepisów obowiązującego prawa (w przypadku oprogramowania),
  5. usuwania lub czynienia niewidocznymi wszelkich informacji o prawach autorskich oraz znakach handlowych, jakie znajdują się w udostępnianych na Platformie Treściach;
  6. oferowania w szczególności do dalszej odsprzedaży, dzierżawy, najmu Treści zamieszczonych na Platformie (nie dotyczy podmiotów trzecich będących dystrybutorami, którzy zawrą odpowiednie umowy z Twórcami);
  7. zamieszczania Treści wulgarnych, o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści lub przemocy w jakiejkolwiek postaci, propagujących rasizm, łamiących zasady ogólnie przyjętych norm etycznych mogących naruszyć dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich
 5. Usługodawca dołoży należytej staranności w celu realizacji Usługi na rzecz Użytkowników.

VI. OBOWIĄZKI I PRAWA UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO TWÓRCĄ

 1. Jako posiadacz Konta Twórca może zamieszczać na Platformie Treści.
 2. Twórca zachowuje wszystkie prawa własności do własnych Treści, jednak zobowiązany jest przyznać ograniczone prawa licencyjne Usługodawcy i innym Użytkownikom Usług.
 3. Twórca przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania na Platformie.
 4. Twórca oświadcza i zapewnia, że posiada (oraz, że podczas korzystania z Usług będzie nadal posiadał) wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane w celu umożliwienia używania przez Usługodawcę jego Treści w celu świadczenia Usług, oraz w celu używania jego Treści w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 5. Twórca zgadza się nie zamieszczać ani nie przesyłać Treści, o ile te zawierałyby treści, których posiadanie jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami w szczególności Treści o charakterze erotycznym, obrażających uczucia religijne, o charakterze dyskryminującym czy nazistowskim.
 6. Twórca zobowiązuje się, że Treści zgłaszane przez niego do Usług nie będą zawierać żadnych materiałów będących przedmiotem praw majątkowych osób trzecich (w tym prawa do prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku), chyba że użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela lub uprawnienie przysługujące z innego tytułu na zamieszczenie przedmiotowego materiału oraz na udzielenie Usługodawcy licencji.
 7. W momencie powzięcia przez Usługodawcę wiadomości uprawdopodabniającej naruszenie Regulaminu, w szczególności praw autorskich osób trzecich, Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Treści.
 8. Twórca udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji, na korzystanie z Treści, powielanie takich Treści w ramach Platformy, ich rozpowszechnianie w ramach Platformy, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich powielanie i rozpowszechnianie w dowolny sposób i dowolną techniką w związku ze świadczeniem Usług i prowadzeniem działalności, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Usług w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania. Niniejsza licencja obejmuje prawo do udzielania sublicencji  na opisanych w zdaniu poprzedzającym zasadach bez konieczności wyrażenia zgody Twórcy.

VII. LICENCJA NA TREŚCI

 1. Po dokonaniu zapłaty przez Użytkownika lub inną osobę działającą na rzecz Użytkownika Opłaty bądź nieodpłatnie (w zależności od rodzaju Licencji), Użytkownikowi przysługuje ograniczona czasowo, niewyłączna, na nieograniczoną liczbę stanowisk, nieograniczona terytorialnie Licencja do Treści.
 2. Licencja do Treści udzielana jest w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotniania Treści w całości jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania niezbędne jest zwielokrotnienie Treści.
 3. Jakiekolwiek udostępnienie Treści osobom trzecim, bez względu na podstawę prawną, wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Twórcy.
 4. Następca prawny Użytkownika, ma prawo do korzystania z Treści w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 5. Twórca i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności względem Użytkownika za szkody powstałe w trakcie użytkowania Treści w sposób niewłaściwy, niezgodny z ich przeznaczeniem, sprzeczny z udzielonymi instrukcjami lub wynikający z nieuprawnionej ingerencji w konfigurację (dotyczy oprogramowania).
 6. Wyłącznie Twórca ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną nieprawidłowym działaniem Treści a wynikającą z winy Twórcy jak i w innych przypadkach odpowiedzialności przewidzianej przez prawo, wyłącznie do wysokości kwoty Opłaty. Powyższe nie znajduje zastosowania w stosunku do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 1. Licencja obejmuje uprawnienia do uzyskania i korzystania z update’u (uaktualnienia) Treści  w czasie trwania licencji, jeżeli zostanie wykonany.
 2. Licencja obejmuje uprawnienia do uzyskania i korzystania z upgrade’u (rozbudowa, istotne zwiększenie funkcjonalności) Treści w czasie trwania Licencji, jeżeli zostanie wykonany.
 3. Użytkownik nie nabywa żadnych praw do Treści, znaków towarów i innych oznaczeń poza tymi, które wyraźnie wynikają z treści Regulaminu.
 4. Treści są licencjonowane, a nie sprzedawane.
 5. Twórca oświadcza, iż po upływie czasu trwania licencji, Użytkownik posiadał będzie prawo do dalszego wykorzystywania Treści na warunkach dotychczas opisanych w Regulaminie. Po wygaśnięciu licencji Użytkownik nie uzyska dostępu do Platformy, w tym do update’ów oraz upgrade’ów Treści oraz korzystania z Treści na Platformie (online).
 6. Szczegółowe warunki dodawania Treści oraz zasady zarządzania Treściami na Platformie zawiera dostępne są dla Twórców po zgłoszenia wniosku o dodanie Treści do Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@dropapp.pl oraz zawarciu odpowiednich umów lub akceptacji odpowiednich regulaminów.

VIII. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, umożliwiające prawidłowy dostęp do Treści zamieszczonych na Platformie obejmują:
  1. w przypadku wszystkich urządzeń: połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 4 Mb/s,
  2. w przypadku komputerów PC: posiadanie procesora spełniającego wymagania Pentium i3, pamięć operacyjna 2 GB RAM, wyposażony w kartę graficzną oraz głośniki (brak głośników skutkuje brakiem możliwości odtworzenia dźwięku).; włączenie obsługi plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej  Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera w wersjach dostępnych w dniu uruchomienia Platformy (12.09.2016 r.);
 2. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania Usługi Użytkownikom nie spełniającym wymogów technicznych określonych w ust. 1.
 3. Użytkownik każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania ze szczegółowym zakresem funkcjonalności, rodzajem i charakterem Treści oraz wymaganiami Technicznymi dla poszczególnych Treści. Dokonanie przez Użytkownika Opłaty równoznaczne jest z akceptacją sposobu realizacji funkcjonalności oraz wymagań technicznych. Twórca i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za oczekiwania Użytkownika w zakresie funkcjonalności nieopisanych przez Twórcę w opisie Treści.

IX. DOSTĘP DO TREŚCI I PŁATNOŚCI

 1. Na Platformie dostępne są Treści płatne i nieodpłatne.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści płatnych po dokonaniu zapłaty na rzecz Twórcy Opłaty wyrażonej w walucie kraju zakupu. Wskazana cena jest ceną zawierającą podatek VAT.
 3. Użytkownik uzyskuje do Treści nieodpłatnych poprzez rozpoczęcie korzystania z Treści bez konieczności zapłaty Opłaty. Twórca każdorazowo w opisie Treści zamieszczonym na Platformie określa czas trwania Licencji nieodpłatnej.
 4. Zapłata Opłaty, jest równoznaczna z możliwością aktywacji licencji niewyłącznej na korzystanie przez Użytkownika z Treści płatnych przez czas przewidziany w ramach danej Opłaty i dla danej Treści, zgodnie z Regulaminem i opisem zamieszczonym w Platformie przy konkretnej Treści.
 5. Licencja udzielona jest na czas oznaczony, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zgodnie z informacjami znajdującymi się w opisie Treści zamieszczonym przez Twórcę.
 6. Warunkiem dostępu do Treści w wersji online na Platformie jest utrzymanie Konta na Platformie przez czas trwania licencji.
 7. Licencja wygasa w przypadku: upływu czasu na jaki została udzielona Licencja, likwidacji Platformy, zmian prawa uniemożliwiających rozpowszechnianie określonej Treści, wydania przez sąd prawomocnego wyroku uniemożliwiającego publikację Treści na Platformie, korzystania przez Użytkownika Treści w sposób niewłaściwy, niezgodny z Regulaminem ich przeznaczeniem, sprzeczny z udzielonymi instrukcjami lub wynikający z nieuprawnionej ingerencji Użytkownika w konfigurację (dotyczy oprogramowani).
 8. W przypadku rezygnacji przez Twórcę z udostępniania treści na Platformie Twórca ten zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do Treści Użytkownikom, którzy dokonali Opłat za dostęp do Treści Twórcy, do czasu wygaśnięcia uprawnień licencyjnych Użytkowników Platformy.
 9. Zabronione jest przekształcanie przez inne osoby niż Twórcy wszelkich Treści w tym tekstów pisanych, obrazu, dźwięku, plików audiowizualnych, oprogramowania oferowanego w ramach Usługi.
 10. Użytkownik dokonuje zapłaty Opłaty, poprzez dokonanie płatności w formie wskazanej przez Twórcę, na rzecz Twórcy poprzez podmioty trzecie lub bezpośrednio zgodnie z opisem zamieszczonym przy Treści.
 11. Płatności realizowane są zgodnie z zasadami usług świadczonych przez operatorów właściwych poszczególnym kanałom płatności, na podstawie oddzielnych regulaminów każdego z operatorów. Dokonanie płatności stanowi akceptację regulaminu wybranego operatora.

X. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do rozwiązania umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy należy zgłosić pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dropapp.pl  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Użytkownika.
 2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zakończenia korzystania z Usługi poprzez zgłoszenie Usługodawcy żądanie likwidacji Konta na adres e-mail: kontakt@dropapp.pl  Likwidacja Konta nastąpi niezwłocznie po przyjęciu przez Usługodawcę zgłoszenia Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Likwidacja Konta uniemożliwia dalsze korzystanie z Treści dostępnych wyłącznie za pośrednictwem Platformy, tj. online.
 3. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy – pod warunkiem, że nie rozpoczął korzystania z Usługi. Wskazane w zdaniu poprzedzającym odstąpienie winno zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia woli na adres korespondencyjny Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@dropapp.pl
 4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę z Użytkownikiem na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku zakończenia działalności Usługodawcy w zakresie objętym Regulaminem z jakiejkolwiek przyczyny.
 5. Konto zostanie usunięte przez Usługodawcę w przypadku:
  1. śmierci Użytkownika;
  2. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu
  3. zamieszczania bez uprzedniej zgody Usługodawcy materiałów reklamowych lub promocyjnych;
  4. naruszenia przez Użytkownika postanowień Działu V ust. 4.

XI. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA HANDLOWA

 1. Użytkownicy Rejestrację, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych dla potrzeb świadczenia usługi przez Usługodawcę  oraz Twórcę na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.). Poza wyżej wskazanym przypadkiem, dane Użytkownika mogą być udostępnione wyłącznie właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i władzy publicznej upoważnionym do dostępu do nich na podstawie i w granicach przepisów obowiązującego prawa.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca. Administratorem danych osobowych Użytkowników, którzy zakupią Treści będą także Twórcy.
 3. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe Usługodawca zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, poprawienia lub też zaprzestania przetwarzania bądź usunięcia. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, należy zgłosić wniosek do Usługodawcy na adres e-mail kontakt@dropapp.pl.
 4. Usługodawca jako administrator danych osobowych Użytkowników, dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Po uzyskaniu odrębnej zgody:
  1. Użytkownikowi będą przesyłane przez Usługodawcę za pomocą systemów teleinformatycznych informacje handlowe w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych, statystycznych oraz analiz rynku, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania  informacji o towarach i usługach obecnych i przyszłych partnerów.
 6. W przypadku komputerów PC ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z Usługi, Usługodawca może korzystać z plików cookies zapisywanych na dysku komputera Użytkownika oraz zbierać informacje o adresie IP. „Cookie” to krótki plik tekstowy, zapisywany na dysku komputera, z którego Użytkownik łączy się z Platformą, w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego. „Cookie” w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku Nieudostępnienie ich bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Usługi, za co Usługodawca nie odpowiada. Usługodawca zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów systemowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.

XII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w zakresie działania i funkcjonalności Platformy.
 3. Reklamacje w zakresie działania i funkcjonalności Platformy należy zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@dropapp.pl.
 4. Reklamacje dotyczące Treści należy zgłaszać na wskazane w opisach Treści dane korespondencyjne lub pod wskazane numery telefonów bądź adresy e-mail.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz dane kontaktowe (np.: adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego, lub adres poczty elektronicznej) a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Może zawierać oznaczenie sposobu i formy kontaktu z Użytkownikiem.
 6. Usługodawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 7. Niepoinformowanie Użytkownika w terminie 14 dni o wyniku postępowania reklamacyjnego jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji umowy podlegają kognicji sądów polskich.
 3. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje dotyczące Usług, jak również dotyczące Regulaminu, prosimy kierować drogą mailową na adres: kontakt@dropapp.pl.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie Platformy.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2016 r.